موردی یافت نشد.

در دنیای امروز عکس ها به جای آدم ها حرف میزنند، خیلی ها عکاسی رو به چشم یک سرگرمی می بینند و خیلی ها به چشم یک تجارت برای کسب درآمد، تیم مدیرنت  بهترین وجالب ترین دوره ها را برای عکاسی برگزار می کند.